Rozwód. Jak uniknąć związanych z nim problemów?

*ARTYKUŁ PARTNERA - reklama  rozwod-i-podzial-majatku.pl .pl *

Sprawa rozwodowa to dla większości par źródło dużego stresu. Przed sądem nie wystarczy wykazać, że doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Ważne jest też to, by dokonać korzystnych ustaleń w sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz podziału wspólnego majątku. Co zrobić, by zwiększyć szanse na to, by orzeczenie sądu było dla nas satysfakcjonujące? Na najważniejsze związane z tym pytania odpowiada adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Kancelarii Prawnej Klisz i Wspólnicy z Wrocławia.

 

Adwokat rozwód Wrocław omawia tajniki sprawy rozwodowej. Jak uniknąć problemów przy postępowaniu sądowym? 

Rozwód niesie ze sobą liczne trudności - zarówno dla stron postępowania, jak i dla dzieci. Cała procedura niejednokrotnie okazuje się wyczerpującym i długotrwałym procesem, obciążającym małżonków tak pod względem emocjonalnym, jak i ekonomicznym. Na szczęście nie zawsze musi tak być.

Sąd zwykle stara się doprowadzić do ugody pomiędzy małżonkami oraz zakończenia małżeństwa przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań obu stron. Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach może podjąć decyzję o nieprzyznaniu rozwodu. Tak będzie, jeśli nie zostaną spełnione kluczowe warunki - przede wszystkim, gdy małżonkowie nie przedstawią jednoznacznych dowodów na zupełność i trwałość rozpadu małżeństwa. W przypadku braku porozumienia między stronami lub niespełnienia wymagań formalnych, sąd może odmówić udzielenia rozwodu. To z kolei prowadzi do dalszego przedłużania procesu, jeszcze bardziej zwiększając frustracje i napięcia.

 

Postępowanie rozwodowe a podział majątku. Aspekt finansowy w sprawach rozwodowych

Jednym z najważniejszych aspektów sprawy rozwodowej jest podział majątku wspólnego małżonków. Jak wyjaśnia adwokat Iwo Klisz z Wrocławia, pierwszym krokiem powinno być ustalenie ustalenie, który ze współmałżonków jest uprawniony do zgłoszenia żądania podziału majątku. W Polskim Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym brak jest jednoznacznego przepisu dotyczącego automatycznego podziału majątku po rozwodzie. To oznacza, że strony same muszą zainicjować ten proces.

Kolejnym etapem jest sporządzenie pełnej inwentaryzacji majątku, obejmującej zarówno nieruchomości, ruchomości, jak i wszelkie prawa majątkowe. Wycena poszczególnych składników majątku ma duże znaczenie dla późniejszego sprawiedliwego podziału. W sytuacji, gdy strony osiągną porozumienie co do podziału, mogą dokonać jego uregulowania w formie wzajemnej umowy. Jeśli jednak uzgodnienie nie jest możliwe, decyzję dotyczącą podziału majątku podejmie sąd.

Analizując sprawę, kieruje się on zasadą równości majątkowej, jednakże uwzględnia także inne aspekty. Wśród nich największe znaczenie mają: wkład każdej ze stron w gromadzenie majątku, ich sytuacja finansowa, a także dobro wspólnych dzieci. Sąd rozstrzyga także kwestie związane z ewentualnymi długami oraz zobowiązaniami finansowymi. W przypadku wspólnych zobowiązań, małżonkowie ponoszą odpowiedzialność wobec wierzycieli solidarnie, jednak sąd może przyznać roszczenia jednemu z małżonków wobec drugiego.

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej postępowaniu rozwodowym. Wyjaśnia adwokat rozwodowy

Podział władzy rodzicielskiej przy rozwodzie to proces skomplikowany, który wymaga uwzględnienia dobra dziecka i stworzenia warunków sprzyjających jego prawidłowemu rozwojowi. Pierwszym krokiem jest wskazanie, który z rodziców będzie sprawować opiekę nad dzieckiem lub też ustalenie opieki naprzemiennej. Zazwyczaj po rozwodzie sąd przyznaje opiekę jednemu z rodziców, a drugi może uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem.

Iwo Klisz z Kancelarii Adwokackiej Klisz i Wspólnicy z Wrocławia przypomina, że sądem w tym procesie kieruje się zawsze dobrem dzieci. Rozważa wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na jego dobrostan - np. stosunek każdego z rodziców do obowiązków wobec dziecka, możliwość zapewnienia odpowiedniej opieki, a także ewentualne obciążenia w postaci pracy zawodowej.

Sąd może również zdecydować, czy jednemu z rodziców nie powinno być przypisane wyłączne prawo do podejmowania ważnych decyzji dotyczących dziecka. W przypadku, gdy strony są w stanie osiągnąć porozumienie co do podziału władzy rodzicielskiej, mogą skorzystać z ugody, która zostanie zaakceptowana przez sąd. Jeśli jednak zgoda nie jest możliwa, sąd, po przeprowadzeniu analizy dowodów i wysłuchaniu stron, podejmuje decyzję uwzględniającą najlepsze interesy dziecka.

 

Orzeczenie rozwodu - podział majątku wspólnego i władza rodzicielska. Jak przejść przez sprawę rozwodową?

Uniknięcie wielu komplikacji jest możliwe dzięki współpracy z doświadczonym prawnikiem, który pomoże zrozumieć prawa i obowiązki obu stron. Szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy zwiększy staranne przygotowanie dokumentacji dotyczącej podziału majątku oraz przedstawienie przesłanek świadczących o zasadności przyznania nam opieki nad dziećmi. Ważnym aspektem jest też jasna komunikacja między stronami. Konsultacja z prawnikiem może ponadto pomóc w zrozumieniu prawnych aspektów rozwodu i zmniejszeniu stresu związanego z tym trudnym procesem. 


Komentarze

instagram @lifebymarcelka